UNsuspended A Gift For Two 新春土瓜灣長者探訪

多謝買咗福袋嘅善心人, HOHOLIFE喺2月15日聯同UNsuspended、房評會及義工朋友去咗探訪土瓜灣獨居長者,買咗日用品送俾佢哋 , 亦送上部份新春福袋, 預祝佢哋羊年快樂。福袋同待用物品售賣會繼續進行, 希望大家多多支持。